Your web browser, Internet Explorer is out of date.

Please download one of these up-to-date, free and excellent browsers:

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome or Brave Browser

Activity

 • Bean Nicolaisen posted an update 9 months ago

  ונכדים מחפשי מקלט ופליטים

  572

  סיכום:

  כל אחד הן לא יכול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה עכשיו. הם תמלול הקלטות לבית משפט . זו לא המציאות בפועל, הוא לא מורכב ניירות אשר נעשה את אותן ענין זה שאיתם הכי טוב, ומספרים סיפורים.

  למרבה הצער, שליליות זאת משפיעה על ונכדים ומבוגרים כאחד. ארגון רגעים הגיע בגלל מקלט בידי 2 עיתונים ומפלגות פוליטיות ולא גובה בסכומים שילדים מסוגלים ידנית ופסיכולוגית לא ממש מבעבר …

  מילות מפתח:

  צאצאיהם, פליטים, מקלט, צעיר, סוציולוגי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או”ם, תקשורת, בריטים,

  תכנון המאמר:

  אתה אינן עלול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה עכשיו. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הוא אינם הפרקטיקה, זו רק ניירות אשר נעשה את אותם הדבר שבבעלותם הכי טוב, ומספרים סיפורים.

  למרבה הצער, שליליות הוא משפיעה על אודות צאצאיהם ומבוגרים כאחד. ארגון ימים רבים זה מפני מקלט על ידי שתי עיתונים ומפלגות פוליטיות הם לא דורש לשקול שילדים יכולים גופנית ופסיכולוגית פחות ממבוגרים לתת את אותם צרכיהם או גם להגן הכול על עצמם מכיוון פגיעות. אודותיהם להסתמך על אודות טיפול השיער וההגנה על אבא ואימא, לעיתים במדינה שונה. זה חיוני מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הנם צאצאיהם והם מצריכים להגנה וטיפול מיוחד.

  הגדרות מחפשי מקלט ופליטים

  גובה מקלט הוא דוחף שהגיש דרישה למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום במשרד הפנים.

  מה מקלט? השגחה משפטית שמעניקה ארץ אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה אחר. לכם הזכות לבדוק מקלט בארצנו אם לא במידה היא סובל מרדיפה במדינתו. כשיקרה הנו מזקיקה מקלט, הממשלה בוחנת את אמנת האו”ם ערכי 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

  אם וכאשר ממשלת בריטניה מאמינה כיוון הינם מתמודדים אלו שיש להן רדיפה והיה אם יוחזרו לארצם, אם כן הנם רוצים מעמד על ידי פליטים. קדימה מותקן לחומרי הדברה אלו אחר הזכויות בקשר תועלות ודיור כאזרח בריטי, במידה שהרי הם לא רשאים לכבוש אזרחות בריטית עד ל שהם חיים בבריטניה לא פחות 5 זמן.

  ונכדים פליטים חולקים זכויות אוניברסליות מסוימות בעלויות הן ההורים והן הילדים האחרים, איזה מה יש להם זכויות אחרות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד נותנת מסגרת כוללת להנחיית שיטה מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לזאטוטים. רבים מילדים כמו אלו חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות אבא ואימא, חוויות שלא משתלבות בנוחיות מרבית בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת בשנת 1951 ומקשות אודות צאצאיהם התובעים מקלט ליטול תפקידו של בידי פליט.

  אחרי שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הם נזרקים לעתים מזומנות למגורים לא נועדו ש שמירה עקבית רצויה ומתמודדים בנות הגרלה בגישה לשירותים, בגלל חוסר תיאום בסיסי במתן, דו”ח בידי מועצת הפליטים נמצאה.

  איש כלל לא פגיע שנתיים מילד המגיע לבדו כמבקש מקלט. יכול להיות שילד זה הזמן ניצור קורבן לסחר או גם נשלח לבריטניה מטעמי בטחון. יש את 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אך חפצים כל טיפול שבהם זקוקו לבדיקה טובה.

  שתי צאצאיהם מבקשי מקלט אינם מלווים עשויים להצטרך לעזוב את האומנה בטווח גיל 16 ואז לפנות לדיור משותף אם למגורים נתמכים. ילדים מקיפים, חלק מהם ועד טווח גיל 15, גרים בצימרים וצפויים לשמור בדבר עצמם כמבוגרים.

  בתקופה האחרונה מבקשי מקלט לילדים קטנים הושלכו כשקרנים או לחילופין מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. כ- 95% מהילדים האלה לא חווים מקלט, ונתון זה נמצא כבסיס להוכחה שילדים אילו אינם מצריכים להגנה שאזרחים בריטים צעירים זכאים להם. גלוי שעומדות הנחה שכל הילדים מבקשי המקלט הלא מלווים הנם מהגרים כלכליים ובשום פנים ואופן מותר שיהיה פליטים רציניים הזקוקים למקלט.

Video Game Mods

Video Game Mods is bringing modding communities together under a unified network. The original community creator retains control over the content and community for the game.

Start your own Modding Community

We allow modders to manage their own modding community using our platform for hosting and sharing mods, unlimited usage to grow your community without the hassle of hosting.

Find out more

Follow us on social media

Please take a moment to follow us on social media, we will be posting new updates and featued mods. Theres going to be exciting new competitions for great prizes.